Центральная библиотечная система г. Полевскойhttp://polevlib.ru/novosti/Центральная библиотечная система г. Полевскойru Волшебные сказки и книжные приключения http://polevlib.ru/gorodskaya_biblioteka_9/volshebnye_skazki_i_knizhnye_priklyucheniya/ Интернет-викторина http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/internetviktorina/ "О Полевской земле замолвлю слово…"- круиз по заповедным местам нашего края http://polevlib.ru/centralnaya_detskaya_biblioteka/o_polevskoj_zemle_zamolvlyu_slovo_kruiz_po_zapovednym_mestam_nashego_kraya/ Гала-концерт фестиваля «Слово о Полевской земле» http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/galakoncert_festivalya_slovo_o_polevskoj_zemle/ Книжное лето, или Хочу всё знать! http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/knizhnoe_leto_ili_hochu_vsyo_znat/ Читаем классика http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/chitaem_klassika2/ Классики с классиком http://polevlib.ru/gorodskaya_detskaya_biblioteka_2/klassiki_s_klassikom/ Гала-концерт конкурса "Слово о Полевской земле" http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/galakoncert_konkursa_slovo_o_polevskoj_zemle/ Летние приключения в городской библиотеке №9 http://polevlib.ru/gorodskaya_biblioteka_9/letnie_priklyucheniya_v_gorodskoj_biblioteke_9/ Библиотеки переходят на летний график работы http://polevlib.ru/centralnaya_gorodskaya_biblioteka/biblioteki_perehodyat_na_letnij_grafik_raboty/